Wywóz artykułów do krajów spoza Unii Europejskiej

Wywóz artykułów do krajów spoza Unii Europejskiej

Sprzedaż dopełniana na rzecz kontrahentów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej stanowi tzw. wywóz towarów.
Dostawa towarów która spełnia definicję wywozu z zasady podlega pod prawo do zastosowania stawki zerowej podatku od towarów i usług, jednak muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, tzn.

trening

Autor: Malte Hempel
Źródło: http://www.flickr.com
fizjoterapeuta

Autor: Nick Webb
Źródło: http://www.flickr.com
posiadanie dokumentów potwierdzających eksport produktów poza obszar WE. Według ogólnej definicji zawartej w Ustawie o podatku od towarów i usług – wywóz artykułów to dostawa produktów ekspediowanych bądź przewożonych z obszaru kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę (lub na jego rzecz) albo nabywcę mającego siedzibę poza obszarem kraju lub na jego rzecz – jeśli wywóz jest poświadczony przez urząd celny określony w regulacjach. Wyłączeniu podlega jednakże wywóz towarów przez samego nabywcę celem wyposażenia lub zaopatrzenia turystycznych statków powietrznych lub pozostałych środków przewozu służących do celów prywatnych. Co istotne, z eksportem towarów mamy do czynienia także w przypadku, gdy produkty zostaną objęte procedurą eksportu w innym kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej, aniżeli Rzeczpospolita Polska.
Certyfikacja Gost jest to dokument, jaki uwierzytelnia zgodność wyrobów z warunkami jakości jak też bezpieczeństwa, które zostały określone przez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2014 roku fakt wydania faktury zaświadczającej dostawę towarów nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie produktów.

Zgodnie z dzisiaj wiążącymi przepisami, fakturę mamy prawo wydać na 30 dni przed dokonaniem dostawy natomiast nie później aniżeli piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy produktów.