Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności wyroków sądowych

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, poręczyciel wykonalności wyroków sądowych

Dłużnicy, którzy nie regulują swoich zobowiązań nie mogą czuć się bezkarni, prędzej, czy później przybędzie do jego domu windykator.
Komornik to urzędnik publiczny, poręczyciel wykonalności orzeczeń sądowych opublikowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Znaczy to, że przeprowadzając swoją pracę, egzekutor korzysta z wyjątkowej osłony prawa karnego, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym.

metal

Źródło: pixabay.com
Równocześnie trzeba pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny egzekutor podlega nadzwyczajnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia występków urzędniczych. Komornik (komornikolesno.pl/) funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To obwód właściwości sądu rejonowego, względnie paru sądów, w jakim pracuje zazwyczaj więcej niż jeden komornik.

Jeśli zaintrygował Cię ten tekst, to do zweryfikowania mamy nowe opisy na stronie, którą umieściliśmy pod poniższym linkiem.

Działa on zwykle w własnym obszarze, jednak wierzyciel ma prawo wybrać egzekutora z odrębnego rewiru, a nawet innej części państwa. Prawo doboru nie przysługuje wyłącznie w sytuacjach o egzekucje z nieruchomości. Jego zasadniczym obowiązkiem jest kierowanie egzekucji sądowej.

Egzekucje prawnicze polegają na tym, że przy wdrożeniu scharakteryzowanych środków przymusu dąży się do wyegzekwowania z majątku trasata wypłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna rozróżnia dwa typy egzekucji sądowej, świadczeń pieniężnych, i niefinansowych. Licytacje komornicze z Wrocławia potrafią być prowadzone z majątku, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, oraz z innych praw majątkowych.

W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo zadanie wskazania czynników majątku dłużnika leży na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze jawnie, w obecności i pod kontrolą sędziego, również w obecności komornika –